Regionale verkiezingsavond

In debat over de aanstaande verkiezingen

 Op vrijdagavond 6 maart vond de regionale verkiezingsavond plaats in Partycentrum ‘De Vijverhoeve’, voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het waterschap Groot Salland. IMG_9377Op deze avond waren de lijsttrekkers van de SGP voor de Eerste Kamer, Provinciale Staten Overijssel en waterschap Groot Salland uitgenodigd, respectievelijk Peter Schalk, Dirk van Dijk en Jan Visscher. Alle drie sprekers gingen in op hun speerpunten voor de komende 4 jaar. Ook kregen de aanwezigen gelegenheid om door middel van een forum vragen te stellen aan de lijsttrekkers. Marinus Bossers, voorzitter van de Provinciale Vereniging van de SGP Overijssel, heeft deze avond de leiding.

De ruim 100 aanwezigen worden welkom geheten door Bert-Jan Pleijsier. Daarna krijgt ds. A. de Groot uit Genemuiden het woord. Hij opent de avond door Psalm 127 vers 1 en 2 te laten zingen, waarna hij ook deze Psalm leest. Vers 1b en 2 staan centraal. Uit de kanttekening bij deze verzen wordt duidelijk dat het bij het bouwen en bewaren van het huis niet alleen om het persoonlijk belang gaat, maar ook om het gezinsleven, de politiek en de regering.

 

De vraag wordt gesteld hoe we ons voorbereiden op de verkiezingsdag. Verwachten wij het van onszelf of stellen wij ons vertrouwen op de HEERE? We mogen ons wel verwonderen over de zegen van de Heere,  want verdiend hebben we het niet.  Het was rechtvaardig geweest als de Heere gezegd had dat we niets meer hoefden te verwachten. Maar Hij wil nog zegenen, en Hij kán nog zegenen, enkel en alleen uit genade! Zijn wij ook verlegen geraakt om die zegen in het politieke en persoonlijke leven? Dan gaat het niet om de SGP, maar alleen om Hem.

Peter Schalk

Na de opening introduceert Marinus Bossers de eerste spreker, Peter Schalk.IMG_9392 Hij begint met een korte inleiding over wat de functie van de Eerste Kamer is. Dit jaar, 2015, bestaat de Eerste Kamer 200 jaar. In 1815 is de Eerste Kamer ontstaan, op initiatief vanuit de zuidelijke Nederlanden, het huidige België. Die wilden graag dat er een Eerste Kamer kwam, zodat ze op deze manier meer invloed konden uitoefenen dan ze op dat moment hadden. In Engeland bestond al een Eerste Kamer, waarin de adel vertegenwoordigt was en koning Willem I wilde in de Nederlandse Eerste Kamer ook mensen benoemen die tot de aanzienlijksten van het land behoorden. De taak van de Eerste Kamer was in moeilijke tijden heilzame palen te stellen. Thorbecke gaf over de Eerste Kamer aan: niet tot het stichten van het goede, maar voor het weerhouden van het kwade.

Inmiddels heet de Eerste Kamer de Kamer van reflectie. De Kamer van heroverweging: nog eens goed kijken naar elke wet die door de Tweede Kamer is aangenomen. Hierbij wordt meegenomen of de nieuwe wet goed is voor Nederland en of de wet kwalitatief goed in elkaar zit. Ook wordt onderzocht of de nieuwe wet handhaafbaar is. Als laatste heeft de Eerste Kamer een taak op het gebied van Europese wetgeving en Europees beleid.

Dirk van Dijk

Na Peter Schalk krijgt Dirk van Dijk als lijsttrekker van de Provinciale Staten het woord. IMG_9394Hij geeft aan dat de SGP sinds 4 jaar deel uit maakt van het college Gedeputeerde Staten in de provincie Overijssel. De SGP levert in combinatie met de CU één gedeputeerde, dhr. Boerman. Dankzij de SGP werd het respect voor de zondagsrust opgenomen in het coalitieakkoord. Van Dijk geeft aan dat het belangrijk is dat er ruimte is voor ondernemers, landbouw en eigen bedrijven. Het verkiezingsprogramma heeft dan ook als titel ‘Samen-werken & samen-leven’. Hij benadrukt dat in het oosten van de provincie veel werkloosheid is; het is belangrijk dat hier vanuit de provincie oog voor is. Ook benadrukt hij het belang van ‘Noaberschap’: oog hebben voor elkaar, waar ook mantelzorg en vrijwilligerswerk bij horen.

Ook het onderwerp windmolens wordt besproken: de SGP wil geen uitbreiding van het aantal windmolens, maar de SGP steunt wel andere duurzame initiatieven, zoals zonnepanelen. Wanneer het gaat om het bouwen van woningen geeft hij aan dat per kern maatwerk geleverd moet worden: woningen bouwen op plaatsen waar vraag is naar woningen, en niet bouwen in de plaatsen waar die vraag niet is. Ditzelfde geldt ook voor de industrie. Burgers moeten weten dat men ruimte krijgt om te investeren. Ook de komende 4 jaar wil hij weer graag het SGP-geluid laten horen: de schepping, bouwen en bewaren.

Jan Visscher

Na de pauze krijgt Jan Visscher als lijstrekker van waterschap Groot Salland het woord. Hij begint met het feit dat er 700 jaar geleden al waterschappen waren. Hij somt ook op hoe dit er in de loop van de tijd steeds minder zijn geworden. Dit brengt hem ook bij het punt van de voorgenomen fusie van de waterschappen Groot Salland en Reest en Wieden. Groter is niet altijd slagvaardiger en democratischer. Daarom heeft de SGP zich ook fel verzet tegen deze fusie. Hij geeft aan dat het waterschap nog altijd prima werk kan uitvoeren in eigen beheer. Zo geven boeren in de Mastenbroek aan dit prettig te vinden. Zo hebben ze altijd te maken met dezelfde personen die het beheer uitvoeren. Water is veelzijdig en van levensbelang. Het bouwen en bewaken van dijken om de zee en de rivieren te beheersen, is de kerntaak van het waterschap. Ook draagt het waterschap zorg voor voldoende schoon water voor mens, dier en plant.

Forum

Als afsluiting van de avond wordt een forum gehouden, waarin het publiek vragen kan stellen aan de drie lijsttrekkers. IMG_9389Aan Peter Schalk wordt o.a. de vraag gesteld hoe hij de toekomst van het kabinet ziet na deze verkiezingen. Hij wil daar nog niet te ver op vooruit lopen. Wel geeft hij aan dat het ingewikkelder zal worden om tot een meerderheid te komen. Dirk van Dijk geeft aan dat veel mensen denken dat het op hun stem wel niet zal aankomen in de provincie. Hij benadrukt het belang om juist wel een stem uit te brengen, omdat die ene stem het verschil kan maken, ook in de Eerste Kamer. Jan Visscher wil zich graag de komende tijd inzetten voor waterschap Groot Salland, maar ook daarna als het mogelijk is in het nieuw gevormde waterschap. Hij geeft aan dat het mooi zou zijn wanneer de eenmansfractie uitgebreid mag worden.

Ook presenteren de eerste vier kandidaten van de lijst van de Provinciale Staten en de nummers 1 en 2 van de lijst voor het waterschap zich, zodat het publiek weet op wie zij hun stem uitbrengen. Na het forum wordt de avond afgesloten met gebed door Marinus Bossers. Na het gebed wordt staande het eerste en zesde couplet van het Wilhelmus gezongen.